Hovedforeningen‎ > ‎

Forretningsorden for Idrætsforeningen Alliancen

 

Hovedbestyrelsen

 

1)      IFAs hovedbestyrelse er foreningens øverste myndighed mellem hovedgeneralforsamlingerne.

 

Hovedbestyrelsen skal arbejde for helheden i IFA og skal beskæftige sig med de overordnede forhold i idrætsforeningen.

 

 

2)      Hovedbestyrelsen skal senest på sidste hovedbestyrelsesmøde før hovedgeneralforsamlingen godkende foregående års regnskab, samt budget for indeværende år udarbejdet efter oplæg fra de enkelte afdelinger.

 

 

3)      Hovedbestyrelsesmøderne afholdes max. 6 gange om året, hvoraf mindst 1 er et udvidet møde, hvor alle bestyrelser inviteres. Møderne indkaldes af hovedformanden eller af sekretæren.

 

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde skal afholdes såfremt mindst 2 af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt over for formanden / sekretæren begærer det.

Indkaldelse efter begæring skal ske inden 14 dage efter modtagelsen med højst 14 og mindst 8 dages varsel med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

 

 

4)      Hovedformanden eller et medlem af hovedbestyrelsen leder møderne.

 

 

5)      Såfremt formanden for en afdeling er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, tilstræbes det,

 

·        at eventuel afbud skal meddeles senest 2 dage før hovedbestyrelsesmødet.

·        at et andet medlem for afdelingen deltager i hovedbestyrelsesmødet med stemmeret.

 

 

6)      På hovedbestyrelsesmøderne kan normalt kun træffes beslutninger om emner, der er optaget på dagsordenen, som skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.

Eventuelt skriftlige oplæg og indstillinger skal udsendes sammen med dagsordenen.

Ved møderne tages referat, som inden 14 dage skal udsendes til hovedbestyrelsen, afdelings formænd og eventuel andre modtagere.

 

 

7)      I sager, der vedrører en enkelt afdeling, skal afdelingen / afdelingsformanden høres, inden endelig beslutning tages i hovedbestyrelsen.

 

 

8)      Hovedbestyrelsen opstiller dagsorden for hovedgeneralforsamlingen.

Navne på personer, der er på valg, samt om disse ikke ønsker genvalg, anføres.

 

9)      Hovedbestyrelsen vedtager på det 1. hovedbestyrelsesmøde efter hovedgeneralforsamlingen. mødeplan for det kommende års hovedbestyrelsesmøder og hovedgeneralforsamlingen.

 

 

10)  Hovedbestyrelsen udarbejder en aktivitets- og terminskalender.

 

 

11)  Såfremt et medlem ikke ønsker genvalg på den kommende generalforsamling henstilles det, at dette meddeles 6 måneder før generalforsamlingen, såfremt det er muligt.

 

 

I. F. Alliancen

 

12)  Foreningen er stiftet den 21. januar 1969. (Fodbold & Håndbold)

Badminton blev optaget på generalforsamlingen den 27. oktober 1976.

Gymnastik – der nedsættes for første gang et gymnastikudvalg på generalforsamlingen den 30. oktober 1980.

 

 

Farver

 

13)  Klubbens primære farver er:             Gul og Sort

 

 

Tilslutning

 

14)  Foreningen er tilsluttet de for foreningens arbejde nødvendige idrætsorganisationer.

 

 

Kontingent

 

15)  Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger, bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i egne afdelinger.

Trænere kan være kontingentfri, dette skal bestemmes af hver enkel afdeling.

 

 

Ansøgning om lån

 

16)  Såfremt en afdeling ansøger hovedafdelingen om lån, skal anmodningen først behandles på et hovedbestyrelsesmøde.

 

 

Ansøgning om foreningstilskud

 

17)  Det er hovedkassereren som søger foreningstilskud hjem fra kommunen.

De enkelte afdelinger skal senest den 10/12 fremsende medlemsliste til hovedkassereren.

Hovedkassereren skal kun rykke en afdeling 1 gang for medlemsliste, da det er den enkelte afdelings kassereres/afdelingsformands ansvar at aflevere medlemslisten til hovedkassereren.

Hvis medlemslisten ikke modtages senest 8 dage efter hovedkassereren har rykket for medlemslisten, søger hovedkassereren kun medlemstilskud hjem til de afdelinger som har afleveret medlemsliste og den/de afdeling/er som ikke har afleveret en medlemsliste får intet medlemstilskud det kommende år.

 

 

Regnskab / Budget

 

18)  De enkelte afdelinger skal aflevere halvårsregnskab til hovedkassereren pr. 30. april senest den 10. maj og igen pr. 31. oktober senest den 10. november.

 

 

19)  De enkelte afdelinger skal aflevere deres regnskab til hovedkassereren senest den 10. maj for revision, vedlagt budget for den kommende sæson.

 

Regnskabet bliver først revideret når hovedkassereren har samlet alle regnskaber.

 

 

Stemmeret

 

20)  Udover de i vedtægternes § 7  nævnte personer, har trænere i IFA stemmeret, når de har trænet et hold i 3 måneder.

 

 

Ændring af forretningsordenen

 

21)  Forretningsordenen skal gennemgås 1 gang årligt af den nye hovedbestyrelse.

 

 

 

Således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet, mandag den 25. august 2003  

Comments